Groundhog Day Ski, (2/2009) - Exploro-Orbis-Terrarum